Barem de notare la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Transport și Utilități din cadrul Direcției Tehnice și Investiții...

28 Martie 2024
Barem de notare
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Transport și Utilități din cadrul Direcției Tehnice și Investiții - Direcţia Generală Dezvoltare, Tehnică și Investiți, din data de 28 martie 2024 - proba scrisă.
VARIANTA 2

1. În considerarea prevederilor din O.G nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, enunțați 5 drepturi civile ce se garantează prin principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării. 20 puncte

Art. 1 alin. (1) lit d drepturile civile, în special:
  • Enunțarea oricărui drept civil – 4 puncte (5 drepturi x 4 puncte/drept) – total 20 puncte
(i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;- 4 puncte
(ii) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară;- 4 puncte
(iii) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română;- 4 puncte
(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;- 4 puncte
(v) dreptul de proprietate;- 4 puncte
(vi) dreptul la moştenire;- 4 puncte
(vii) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;- 4 puncte
(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;- 4 puncte
(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;- 4 puncte
(x) dreptul de petiţionare;- 4 puncte


2. Cine are dreptul la inițiativă legislativă și cum se exercită acest drept? Ce probleme nu pot forma obiectul inițiativei legislative a cetățenilor? 20 puncte

Constituția României
Dreptul la inițiativă legislativă: 3 categorii și un număr de cel puțin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot ( alin. 1 și 2) - 4x2 = 8 puncte
Probleme exceptate de la inițiativa legislativă a cetățenilor: 4 tipuri de probleme = 8 puncte
Alin. 4 și 5: 2 modalități de exercitare a dreptului de inițiativă - câte 2 puncte fiecare, total 4 puncte
Total – 20 puncte

ARTICOLUL 74 Iniţiativa legislativă
(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot.
(2) Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
(3) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.
(4) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.
(5) Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.


3. Definiți Agenția Națională a Funcționarilor Publici și prezentați organizarea, funcționarea, conducerea și atribuțiile acestei instituții. 30 puncte

Art 400 - 401 OUG 57/2019 privind Codul administrativ

Art. 400 alin. (1) – (4)
  • definție organizare și funcționare ( alin. 1 și 2) - 6 puncte;
  • finanțarea și personalul agenției ( alin. 3 și 4 ) – 4 puncte
10 puncte

Art.401 – alin. (1) - (2) Enumerarea atribuțiilor - alin. 1) lit. a) –r) 19 atribuții x 1 punct =19 puncte
Alin. 2) - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege – 1 punct
20 puncte

Total: 30 puncte

SECŢIUNEA 1:Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici
Art. 400: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
(1) Pentru dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial şi pentru crearea unei evidenţe necesare gestiunii personalului plătit din fonduri publice se organizează şi funcţionează, în subordinea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.
(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi de către prim-ministru la propunerea ministrului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ şi individual.
(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este finanţată de la bugetul de stat.
(4) Personalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se face potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art. 401: Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi propune politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
c) emite, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
d) realizează evidenţa şi managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici;
e) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, funcţionarii publici, precum şi respectarea aplicării normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi înaintează ministerului de resort propuneri privind măsurile ce se impun;
f) colaborează cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniul politicilor salariale şi fiscal-bugetare, în vederea elaborării cadrului normativ privind salarizarea funcţionarilor publici;
g) centralizează nevoile de instruire a funcţionarilor publici, pe baza planurilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici transmise de autorităţile şi instituţiile publice şi le pune la dispoziţia Institutului Naţional de Administraţie şi a altor furnizori de formare şi perfecţionare profesională, în condiţiile legii;
h) colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici; i)administrează Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public şi realizează evidenţa personalului plătit din fonduri publice; j)furnizează ministerului de resort date statistice prelucrate, în condiţiile legii, pe baza informaţiilor cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, pentru fundamentarea politicilor de resurse umane cu privire la personalul plătit din fonduri publice;
k) asigură baza de date pentru redistribuirea, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, a funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin eliberare din funcţia publică din motive neimputabile lor;
l) acordă, la cerere, asistenţă de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice referitor la aplicarea legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
m)elaborează cadre de competenţe generale, în condiţiile legii;
m1) avizează cadrele de competenţe specifice, elaborate de autorităţile şi instituţiile publice, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 385, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale, în condiţiile legii;
n)reglementează şi monitorizează aplicarea normelor privind conduita funcţionarilor publici şi activitatea consilierilor de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
o) întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, pe care îl prezintă ministerului de resort, care conţine şi informaţii cu privire la reorganizările instituţionale, precum şi cu privire la aplicarea şi respectarea normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
p) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
q) organizează etapa de recrutare din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 467 alin. (3) lit. a); r)planifică recrutarea şi promovarea în funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, pe baza unui plan de recrutare, respectiv pe baza unui plan de promovare în funcţii publice de conducere.

(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.


4. Definiți/prezentați etapele de desfășurare în cazul procedurii de dialog competitiv conform art. 57 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 15 puncte

Art. 57
Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:
a) prima etapă - depunerea solicitărilor de participare şi selectarea candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi de selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire; - 5 puncte
b) etapa a doua - dialogul cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii/entităţii contractante pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale; - 5 puncte
c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de dialog şi evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire. – 5 puncte


Definirea/Prezentarea fiecărei etape în cazul procedurii de dialog competitiv – 5 puncte (3 etape x 5 puncte/etapă) - total 15 puncte

5. Prezentați ce le este interzis Membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor potrivit art. 47 alin (1) din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 15 puncte

Art. 47
(1) Membrilor Consiliului le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; - 3 puncte
b) să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome; - 3 puncte
c) să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic; - 3 puncte
d) să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic; - 3 puncte
e) să exercite orice funcţie/activitate publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior şi a creaţiei literar-artistice; - 3 puncte
f) să exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţă. - 3 puncte Pentru fiecare element prezentat se acordă 3 puncte, în limita a maxim 5 elemente.

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.