Imprimă această pagină

ANUNȚ privind examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

22 Noiembrie 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 14889 /22.11.2019

ANUNȚ
privind examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

In conformitate cu prevederile art.476 alin. (1) și alin. (2) lit. a) , art. 477 alin. (1) , art. 478 alin. (1-3), art.479 și art. 618 alin. (22) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Capitolul IV, Secțiunea a 2-a - Promovarea în grad profesional din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judetean Maramures organizează concurs de promovare în grad profesional superior a funcționarilor publici de executie, astfel:
Se stabilește data sustinerii concursului pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici de execuție în data de 23 decembrie 2019, ora 1000 - proba scrisă și interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții de participare la concurs:
  1. să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;
 
Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu următoarele acte:
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • formularul de înscriere;
 
Dosarele de înscriere la concursul de promovare se vor depune până la data de 12.12.2019, ora 14,00 la Biroul Resurse Umane, etajul I, camera 129, Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gh. Șincai nr. 46, Baia Mare.

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la Biroul Resurse Umane - telefon 0262 / 214659 int. 125. Persoană de contact: Simicorescu Sorina

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA