Imprimă această pagină

ANUNȚ privind concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

27 Noiembrie 2020
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 19065/27.11.2020

ANUNȚ
privind concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

In conformitate cu prevederile art.476 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit. a) , art. 477 alin. (1) , art. 478 alin. (1-3), art.479 alin. (1) lit. a) , c) și d) și art. 618 alin. (22) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Capitolul IV, Secțiunea a 2-a - Promovarea în grad profesional din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judetean Maramures organizează concurs de promovare în grad profesional superior a funcționarilor publici de executie, astfel:
Se stabilește data sustinerii concursului pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici de execuție în data de 28 decembrie 2020, ora 10.00 - proba scrisă și interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții de participare la concurs:
  1. să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu următoarele acte:
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Dosarele de înscriere la concursul de promovare se vor depune până la data de 18 decembrie 2020, ora 12,00 la Biroul Resurse Umane, etajul I, camera 129, Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gh. Șincai nr. 46, Baia Mare.

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la Biroul Resurse Umane - telefon 0262 / 214659 int. 125.Persoană de contact: Simicorescu Sorina

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan