Anunț concurs / examen promovare în grad profesional

11 Decembrie 2023
În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Capitolul IV, Secțiunea a 2-a - Promovarea în grad profesional din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Județean Maramureș organizează la sediul instituției din str. Gh Șincai nr. 46, Baia Mare, concurs / examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcție publică de execuție:
Nr. crt.  Denumire funcție  Categorie  Grad profesional deținut  Compartiment  Grad profesional după promovare 
1.  Consilier cls. I  de execuție  principal  Compartiment juridic și contencios  superior 
2.  Consilier cls. I  de execuție  principal  Compartiment dezvoltare teritorială  superior 
3.  Consilier cls.I  de execuție  principal  Serviciul implementare proiecte  superior 

Se stabilește data susținerii concursului/ examenului pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici de execuție în data de 11.01.2024, ora 10.00 - proba scrisă și interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții de participare la concursul / examenul de promovare:
  1. să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu următoarele acte:
  • formularul de înscriere;
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concursul / examenul de promovare se depun la sediul Consiliului Județean Maramureș, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 31.12.2023, ora 12,00 la Biroul Resurse Umane, parter , camera 27 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Șincai nr. 46, Baia Mare.

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la Biroul Resurse Umane - telefon 0262 / 214659 int. 125. Persoană de contact: Simicorescu Sorina-consilier superior.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.