Imprimă această pagină

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei economice și patrimoniu - Serviciul cadastru și evidența patrimoniului

23 Ianuarie 2015

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 24 februarie 2015 ora 10 ( proba scrisă) și în 26 februarie ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei economice și patrimoniu – Serviciul cadastru și evidența patrimoniului.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNŢĂ

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 24 februarie 2015 ora 10 ( proba scrisă) și în 26 februarie ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei economice și patrimoniu – Serviciul cadastru și evidența patrimoniului.
 • Direcţia economică și patrimoniu - Serviciul cadastru și evidența patrimoniului
  • consilier clasa I grad profesional asistent
  • consilier clasa I grad profesional debutant

Condiţii de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Consilier I debutant

Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea cadastru topografie, cartografie, topografie minieră;
 • utilizare calculator nivel mediu (Word,Excel);

Consilier I asistent
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel);

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, respectiv până la data de 13.02.2015 la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 - Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu

ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriereş
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie, consilier I debutant si consilier I asistent, vacante in cadrul Directiei Economice si Patrimoniu

CONSILIER DEBUTANT:
 1. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Codul Civil din 17 iulie 2009 – Legea nr. 287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare din care:
  • Titlul VI Proprietatea Publica ( capitolul I si Capitolul II)
  • Titlul VII Cartea Funciara (capitolul I si capitolul II )
 5. Legea nr.7 /1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare din care:
  • Titlul II Publicitatea imobiliara
  • Titlul III Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale
 6. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara din care:
  • Capitolul II Cuprinsul Cartii Funciare. Tipuri de inscrieri in Cartea Funciara. Tipuri de documentatii cadastrale si modul de intocmire a acestora.

CONSILIER ASISTENT:
 1. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Ordonanta nr.81din 28 august 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Ordinul nr. 3471/ 2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 25 noiembrie 2008 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
 6. Ordinul nr.2861din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii