Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 96 din 27.05.2008

380
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Casei de tip familial situată în Vişeu de Sus, strada Cerbului numǎrul 78 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate, În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, În temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b), alin. (5) lit.a) punctele 1 si 2, art. 97 2 din Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Începând cu data de 01.06.2008 se înfiinţează, ca unitate de tip rezidenţial pentru protecţia copilului, Casa de tip familial, situatǎ în strada Cerbului numǎrul 78, Vişeu de Sus, unitate subordonată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. Art.2 Beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul noii locaţii vor fi minorii proveniţi din Centrul de Plasament pentru Copii Şcolari Vişeu de Sus. Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică : - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş ; - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr.96