Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 95 din 15.06.2016

1049
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind retragerea din administrarea Consiliului local al comunei Boiu Mare a unei porțiuni de drum județean

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei economice şi patrimoniu, Hotărârea Consiliului local al comunei Boiu Mare nr. 27/13.05.2016 şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          În baza prevederilor art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
           Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă retragerea din administrarea Consiliului local al comunei Boiu Mare a unei porțiuni de drum județean D.J.109G „de la km.9 şi 878m la km.13 şi 780m”, limită cu U.A.T. Vima Mică.
          (2) În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de delegare a gestiunii nr. 2625/18.05.2011 încheiat între Consiliul Judeţean Maramureş şi S.C. „Drumuri și Poduri Maramureș” S.A.
          Art.2. Predarea-primirea porțiunii de drum județean prevăzut la art.1. alin (1) se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local Boiu Mare şi Consiliul Judeţean Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Consiliului Local al Comunei Boiu Mare; 
  • S.C. „Drumuri și Poduri Maramureș” SA.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară din 15 iunie 2016. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 15 iunie 2016
Nr. 95