Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 93 din 27.05.2008

361
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMURES CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂREA privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului „Amenajări în Muzeului Maramureşului, Sighetu Marmaţiei - Sectorul de instalaţii tehnice populare ,acţionate hidraulic”, propus spre finanţare în cadrul Mecanismului Financiar EEA, de către Muzeului Maramureşului, Sighetu Marmaţiei, şi co-finanţarea acestuia Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean, Referatului nr. 71 din 22.05.2008 al Biroului de Relaţii Internaţionale precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta: HOTĂRĂRE Art.1. Se aprobă implementarea în parteneriat între Consiliul Judeţean Maramureş, Muzeul Maramureşului – Sighetu Marmaţiei (titular solicitant) şi Muzeul Vest Telemark, a proiectului „Amenajări în Muzeului Maramureşului, Sighetu Marmaţiei - Sectorul de instalaţii tehnice populare, acţionate hidraulic”, care urmează să fie propus spre finanţare în cadrul Mecanismului Financiar EEA. Art.2. Se aprobă co-finanţarea proiectului „Amenajări în Muzeului Maramureşului, Sighetu Marmaţiei - Sectorul de instalaţii tehnice populare ,acţionate hidraulic” cu contravaloarea în lei a sumei de 95.565 Euro, reprezentând 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, care sunt de 637.100 Euro, în situaţia în care proiectul va fi declarat eligibil şi aprobat pentru finanţare. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect. Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: – Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; – Direcţiei economice; – Direcţiei juridice şi administraţie publică; – Compartimentul pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; – Biroului relaţii internaţionale Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 93