Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 9 din 23.02.2006

611
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind agreerea şi asumarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a prevederilor Acordului Cadru pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de apă potabilă din oraşele judeţului Maramureş” cuprins în Programul SAMTID – etapa a 2-a şi cofinanţarea costurilor neeligibile aferente proiectului

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, precum şi Referatul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale Maramureş; Ţinînd cont de avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare şi cel al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului;
          Având în vedere Hotărârea nr 1/2006 a Adunării Generale ADIL Maramureş, precum şi hotărârile Consiliilor locale ale oraşelor: Baia Sprie, Borşa, Seini, Sighetu Marmaţiei, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Tăuţii Măgherăuş, Vişeu de Sus privind agreerea şi asumarea Acordului Cadru şi cofinanţarea costurilor neeligibile ale proiectului pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea sistemului de apă potabilă din oraşele judeţului Maramureş”, cuprins în Programul SAMTID –etapa a 2-a –în conformitate cu articolele 4, 5 si 8(2) din Acordul Cadru; Pe baza prevederilor art. 31 alin (1) din O.U.G. nr 45/2003 privind finanţele publice locale, art. 1 din O.U.G. nr 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale, Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale H.G. nr. 1463/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii cuprinse în “SAMTID-Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici si mijlocii din România – PHARE 2003-Faza a 2-a”;
          În temeiul art. 104 alin (1) literele c), r), t) şi art. 107 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se agreează şi asumă prevederile Acordului Cadru pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului de apă potabilă din oraşele judeţului Maramureş”, cuprins în etapa a II-a a programului SAMTID, Acord care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se acceptă cofinanţarea proiectului nr “RO2003/005-551.05.03.04.02.04 Reabilitarea sistemului de apă potabilă din oraşele judeţului Maramureş” în conformitate cu articolele 4 , 5 şi 8 (2) din prezentul Acord Cadru şi anexa 2.
          Art.3. Se acceptă finanţarea costurilor neeligibile estimate pentru finanţare PHARE , în conformitate cu Articolul 8 (2) din Acordul Cadru, aşa cum sunt prezentate detaliat în anexa 2.
          Art.4. Hotărârea se comunică:
  • Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  • Ministerul Integrării Europene;
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Maramureş;
  • Consiliilor locale: Baia Sprie, Borşa, Seini, Sighetu Marmaţiei, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Tăuţii Măgherăuş, Vişeu de Sus.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 9