Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 87 din 27.04.2017

1518
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii R.A. „Aeroportul International” Baia Mare în R.A. „Aeroportul International Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al R.A. „Aeroportul International” Baia Mare şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş nr. 12 privind avizarea schimbării denumirii Aeroportului Internaţional Baia Mare şi Adresa nr.2920/AD/28 martie 2017 a Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 91 lit. f) şi ale art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    
HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea denumirii R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare în R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • R.A. „Aeroportul International Maramureş”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, o „abţinere” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 aprilie 2017
Nr. 87