Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 83 din 21.05.2007

439
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a obiectivului “Băile Coştiui”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând Hotărârile Consiliului judeţean nr. 46/2006, prin care se aprobă vânzarea bunurilor aparţinând obiectivului “Băile Coştiui”,
          Hotărârea Consiliului judeţean nr. 22/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor din domeniul privat al judeţulu precum şi Raportul de evaluare înregistrat la Consiliul judeţean cu nr. 322/2007;
          În baza art. 91 al (1) litera f), şi art. 97 al. (1) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se însuşeşte Raportul de evaluare – anexă la prezenta hotărâre, înregistrat la Consiliul judeţean Maramureş sub nr. 322/ 2007 întocmit în baza Contractului de prestări – servicii nr. 4700/2006 şi a Actului adiţional nr. 247/20076, în vederea vânzării imobilelor evaluate.
          (2) Datele de identificare şi valorile pe fiecare bun aparţinând obiectivului “Băile Coştiui” sunt cele din raportul de evaluare aprobat la alin. (1).
          Art.2. Se aprobă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a bunurilor aparţinând obiectivului “Băile Coştiui”.
          Art.3. Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.241.286 lei fără TVA.
          Art.4. Taxa de participare la licitaţie este 250 lei.
          Art.5. Preţul de adjudecare a bunurilor se va achita integral, în 30 de zile de la semnarea contractului.
          Art.6. (1) Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie după cum urmează:
 1. Vicsai Ioan - membru
 2. Bancoş Florin - membru
 3. reprezentant Consiliul local Rona de Sus
 4. Feder Gheorghina - membru
 5. Buda Ioan - membru

 1. Rohian Anton - membru supleant
 2. Roşca Radu Vasile - membru supleant
          (2) Valoarea remuneraţiei pentru membrii comisiei de licitaţie este de 200 lei / obiectiv.
          Art.7. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
 • Direcţiei economice;
 • Direcţiei planificare teritorială – urbanism;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Consiliului local al comunei Rona de Sus;
 • Membrilor comisiei de licitaţie.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 21 mai 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 21 mai 2007
Nr. 83