Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 82 din 09.06.2015

1223
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2015

          Având în vedere Expunerea de motive a domnului Tuns Călin, preşedinte al Comisiei de protecţia mediului, turism şi sport, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al comisiei mai sus menţionate;
          Văzând prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 34/ 2012 privind aprobarea alocării de sume din bugetul propriu al judeţului pentru finanţarea programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon;
          Pe baza prevederilor art. 3 alin. (1), 12 alin. (2) şi 69 din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) punct 6 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilesc structurile sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2015 după cum urmează:
  1. H.C.M. Baia Mare – echipa de handbal feminin;
  2. C.S. Ştiinţa Explorări Baia Mare – echipa de volei masculin;
  3. C.S.M. Ştiinţa Baia Mare – echipa de rugby;
  4. H.C M. Minaur Baia Mare – echipa de handbal masculin.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Structurilor sportive de performanţă de prim eşalon.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o abţinere de la vot, în şedinţa ordinară din 9 iunie 2015. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 9 iunie 2015
Nr. 82