JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public judeţean

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei Tehnice şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină şi ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Ţinând cont de prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
          Văzând prevederile art.1 şi ale art.2 alin. (2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, următoarele fapte ale operatorilor economici care efectuează transport public judeţean de persoane:
 1. Nedeţinerea la bordul mijlocului de transport în original a licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente, pentru cursele pe care le efectuează;
 2. Neutilizarea pe timpul executării transportului a plăcii de traseu cu indicarea executantului, a traseului, a codului de traseu şi a tipului de transport;
 3. Neinscripţionarea numelui executantului transportului pe partea laterală a autovehiculului;
 4. Nerespectarea punctelor de îmbarcare respectiv debarcare la cursele regulate, prevăzute în caietele de sarcini;
 5. Neefectuarea salubrizării, spălării şi dezinfectării autovehiculelor ori de câte ori este nevoie;
 6. Neasigurarea confortului termic al călătorilor în interiorul mijlocului de transport .
          Art.2. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, următoarele fapte ale conducătorului auto:
 1. Neoprirea în toate staţiile prevăzute în caietul de sarcini al licenţei de traseu;
 2. Oprirea în alte locuri decât în staţiile prevăzute în programul de transport;
 3. Transportul unui număr de persoane mai mare decât limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;
 4. Executarea serviciului de transport public judeţean de persoane cu microbuze/autobuze având un aspect estetic atât exterior cât şi la interior necorespunzător, cum ar fi: geamuri sparte, fisurate, murdare, scaune murdare/defecte, uşi defecte, murdarie în interior;
 5. Neînscrierea de către operatorii de transport public judeţean de persoane a valabilităţii pe legitimaţiile de călătorie pe care le eliberează sau a datei cu ziua eliberării pe biletele de călătorie emise.
          Art.3. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte:
 1. Neefectuarea tuturor curselor cuprinse în programul de transport;
 2. Efectuarea de curse cu nerespectarea graficului de circulaţie stabilit prin caietul de sarcini;
 3. Utilizarea la efectuarea curselor de pe un traseu a unui autovehicul care nu a fost înscris la atribuirea traseelor pentru care operatorul a obţinut licenţe de traseu;
 4. Nedeţinerea asigurărilor pentru călători şi bunurile acestora;
 5. Nerespectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice ale autovehiculelor utilizate;
 6. Înlocuirea unui autovehicul pentru care operatorul de transport a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului judeţean de transport, cu un autovehicul având capacitate mai mică decât cea prevăzută în programul judeţean de transport şi care nu îndeplineşte cel puţin acelaşi punctaj cu cel înlocuit;
 7. Înlocuirea unui autovehicul, în caz de defecţiune, pentru care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu fără notificarea prealabilă a Autorităţii de transport din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş şi fără specificarea perioadei în care respectivul autovehicul este înlocuit;
 8. Refuzul operatorului de transport de a face dovada efectuării reparaţiei autovehiculului înlocuit în caz de defecţiune, autovehicul pentru care deţine licenţă de traseu;
 9. Refuzul de a permite accesul în autovehiculele destinate transportului public judeţean de persoane a persoanelor împuternicite potrivit legii să constate şi să aplice sancţiunile în domeniul serviciilor de transport public judeţean de persoane.
          Art.4. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, fapta operatorilor economici care execută transport public judeţean prin curse regulate speciale, fără a deţine licenţă de traseu, în condiţiile Legii nr. 92/2007.
          Art.5. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
          Art.6. (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 1- art. 4 respectiv aplicarea sancţiunilor se face de către Preşedintele Consiliului Judeţean Maramures şi de către persoanele împuternicite de acesta.
          (2) Contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
          Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă în totalitate capitolul VIII. Răspunderi şi sancţiuni din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.76/2014.
          Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică prin Autoritatea de Transport
          Art.9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o abţinere la vot, în şedinţa ordinară din 9 iunie 2015. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 9 iunie 2015
Nr. 81

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.