Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 8 din 23.02.2006

586
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al personalului contractual al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, precum şi Raportul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor;
          Având în vedere prevederile H.G. nr. 2104/ 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane financiare şi materiale;
          În baza avizului Inspectoratului Naţional pentru Evidenţă a Persoanelor;
          În temeiul art. 104 alin. (1) lit. b) şi ale art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al personalului contractual al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor în sensul că funcţiile de execuţie analist programator gr.I şi analist programator ajutor II vor fi înlocuite cu funcţiile de execuţie referent de specialitate III şi referent IA.
          Art.2. Prezenta hotărâre modifică anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 1/ 2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 19/ 1995.
          Art.3. Hotărârea se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Inspectoratului Naţional pentru Evidenţă a Persoanelor;
  • Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico - Financiare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 8