Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 78 din 30.04.2008

367
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare” Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Nota de Fundamentare nr. 91/ 2008 a Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare” precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare” începând cu data de 1 mai 2008, conform anexelor la prezenta hotărâre. (2) Modificarea organigramei şi a statului de funcţii se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute pe acest an în bugetul instituţiei. Art. 2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei economice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare”. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008 PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasermnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 78