Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 74 din 30.04.2008

360
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; În temeiul art. 36 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 117,5 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Compartimentului de pregătirea şedintelor şi relaţii cu consilierii;; • Direcţiei economice; • Partenerilor interesaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 74