Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 74 din 29.05.2015

1347
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural şi ale Comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          În baza prevederilor Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş aprobate prin Hotărârea nr. 33/10 martie 2014 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 46/ 2015;
          Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. b) şi a art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru”, o abţinere şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 74