Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 72 din 30.04.2008

393
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind împuternicirea domnului Marinel Francisc Kovacs de a semna Contractul de Credit cu Dexia Kommunalkredit Bank AG Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii; În baza art. 92 şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. (1) Se împuterniceşte domnul Marinel Francisc Kovacs, Preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş, să semneze Contractul de Credit cu Dexia Kommunalkredit Bank AG. (2) În îndeplinirea mandatului său domnul Marinel Francisc Kovacs va semna toate documentele necesare contractării creditului. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei economice; - Dexia Kommunalkredit Bank AG; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Partenerilor interesaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru şi o abţinere în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 72