Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 7 din 23.02.2006

607
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, raportul compartimentului de resurse umane al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          În baza art. 104 (1) lit. b) şi art.109 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Organigrama şi Statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Maramureş, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico – Financiare;
  • Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 7