Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 69 din 28.03.2018

598
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș şi Raportul de specialitate al Comisiei de selecție prin care se propune aprobarea documentației necesare în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C Drumuri - Poduri Maramureș SA. şi avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 19/2018 privind numirea Comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la S.C „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A. precum şi ale Hotărârii nr. 1/2018 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C Drumuri - Poduri Maramureș SA;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi ale H. G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Scrisoarea de așteptare pentru selecţia membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A., cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație, Profilul candidaților și Matricea Consiliului de Administrație al S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A., cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă componenta inițială și integrală a Planului de selecție pentru procedura de selecție, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.
          Art.5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului județean Maramureș şi Comisia de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la S.C Drumuri - Poduri Maramureș S.A.
          Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A;
  • Comisiei de selecție.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 martie 2018
Nr. 69