Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 67 din 28.03.2018

617
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş”S.A., pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al S.C. ,,Drumuri - Poduri“ Maramureş S.A., Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi protecția mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 4 din O. G. nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Legii nr. 2/ 2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. ,,Drumuri - Poduri“ Maramureş S.A. cu următorii indicatori:

Nr. crt. INDICATORI mii lei
A Venituri totale, din care  26.695,00 
1 Venituri din exploatare  26.682,00 
2 Venituri financiare  13,00 
B Cheltuieli totale  25.445,00 
1 Cheltuieli de exploatare  25.445,00 
2 Cheltuieli financiare  0,00 
C Rezultat brut
  • profit
  • pierdere 
1.250,00
1.250,00
- 
D Cheltuieli pentru investiţii din surse proprii  838,00 

          (2) Detalierea Bugetului de venituri și cheltuieli se regăsește în Anexele 1-6 care fac parte integrantă din prezenta
          (3) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 martie 2018
Nr. 67