Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 67 din 25.08.2006

497
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, solicitările unor persoane fizice şi juridice, propunerile şi avizul favorabil din cadrul comisiei de activităţi economico financiare;
          În temeiul art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 şi completările ulterioare;
          În baza art. 104 alin. (3) litera a) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean a sumei de 14,5 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Partenerilor interesaţi.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 25 august 2006
Nr. 67