Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 65 din 28.03.2018

488
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA


HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice și Investiții, solicitările operatorilor de transport şi avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale art. l, pct. 3, lit. h), pct. 24 din Ordinul nr. 182/31.08.2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007 licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii administraţiei publice locale ori judeţene;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Operatorilor de transport interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 martie 2018
Nr. 65