Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 57 din 28.03.2018

505
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 22/27.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018; În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 26,99 mii lei pentru finanţarea diferitelor acţiuni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;  Direcției Juridice şi Administrație Publică;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 57