Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 55 din 28.03.2018

507
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 23 din 27 februarie 2018 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul Judeţean Maramureș pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2018 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere Maramureş nr. 3/2018, Adresa transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR-NV), înregistrată cu nr. 1749/05.03.2018, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Potrivit prevederilor art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 91 alin. (6) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 23/2018 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean Maramureș pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2018, în sensul majorării valorii la poziţia 4 - Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Vest - (ADR-NV) şi a valorii la poziţia 11 - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Economice şi Patrimoniu; - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere Maramureş; - Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 55