Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 55 din 23.04.2019

462
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare Înaltpreasfințitului Părinte Iosif Pop, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de dispoziţiile Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Maramureş” aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 24/ 2014;
          Văzând prevederile O.G. nr. 53/2002 privind statutul unităţii administrativ – teritoriale; În baza prevederilor pct. 2 din Capitolul XIV al Statutului judeţului Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al Judeţului Maramureş”, Înaltpreasfințitului Părinte Iosif Pop, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale.
          Art.2. Festivitatea de înmânare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş”, va fi organizată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Înaltpreasfințitului Părinte Iosif Pop, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 aprilie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 23 aprilie 2019
Nr. 55