Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 53 din 28.03.2018

475
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice și Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale; Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 646 din 22.03.2018 a Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Maramureș și a Notei de fundamentare nr. 561/09.03.2018 a Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, prin care se fundamentează oportunitatea și necesitatea investițiilor; În baza prevederilor art. 46 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Direcției Juridice și Administrație Publică;  Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;  Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 53