Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 5 din 23.02.2006

571
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Maramureş

          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico – financiare, avizul comisiei economico – financiare şi al comisiei juridice şi disciplină;
          În conformitate cu prevederile punctului nr.8 din subcapitolele I şi II, Capitolul IX din Statutul judeţului Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean nr.3/2004 în baza Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţilor administrativ – teritoriale şi a Legii nr.96/2003 de aprobare a acesteia;
          În baza art.104 litera “f”,109 al.(1) şi 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Maramureş conform Anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu data prezentei se abrogă H.C.J nr.28/2005.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş
  • Direcţiei economico – financiare
  • Direcţiei tehnice
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Cotrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 23 februarie 2006
Nr. 5