Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 39 din 28.02.2020

136
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea datelor de identificare a imobilului alcătuit din construcţia şi terenul aferent unui pod situat pe DJ 186

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 2244 /2020;
 • Documentația cadastrală întocmită de S.C. „TOPO EXPERT” S.R.L., prin ing. Ardelean Vasile Alexandru;
 • Adeverinţa nr. 1381/10.02.2020 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului nr. 496/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor şi Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie;
 • Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 286, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică imobilul format din construcţia şi terenul aferent unui pod de pe DJ 186, construcţia aparţinând domeniului public al Judeţului Maramureş, atestat prin H.G. nr. 934/ 2002, anexa 1, nr. crt. 2, terenul fiind proprietatea Statului Român, prin următoarele elemente:
 • POD DJ 186 km 33+923 - km 33+929 v. Gârbova Mare, U.A.T. Ieud, suprafaţa construită desfăşurată 62 mp., suprafaţa terenului aferent 62 mp., conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului – anexă la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se ia act de faptul că pentru imobilul descris la art. 1 nu a fost deschisă carte funciară, acesta nefiind înscris în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, nu a fost înstrăinat, nu a fost şi nu este grevat de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentaţiei cadastrale întocmite la O.C.P.I. Maramureş în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară şi intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei podului descris la art. 1, în favoarea Judeţului Maramureş şi a dreptului de proprietate asupra terenului, în favoarea Statului Român.
          Art.4. Prezenta hotărârea se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 39
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.