Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 39 din 22.03.2019

925
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureş pentru organizarea Concursului Interjudețean de Matematică și Informatică „Grigore Moisil” ediția a XXXIV-a
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele Direcţiei juridice şi administraţie publică şi ale Direcţiei Economice şi Patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Văzând solicitarea formulată de Inspectoratul Școlar Județean Maramureş, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş nr. 816/ 21.02. 2019 prin care se propune realizarea în comun a Concursului Interjudețean de Matematică și Informatică „Grigore Moisil” ediția a XXXIV-a;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (6) lit. a) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureş în vederea realizării în comun a Concursului Interjudețean de Matematică și Informatică „Grigore Moisil” ediția a XXXIV-a, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Inspectoratului Școlar Județean Maramureş.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 martie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 martie 2019
Nr. 39