Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 308 din 18.12.2018

447
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Sprie, str. Săsar, nr.3, judeţul Maramureş, Monument istoric cunoscut sub numele de ,,Casa Ceauş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş nr. 1615/19.09.2018 precum şi înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean cu numărul 11468/05.12.2018;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi ale art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric cunoscut sub numele de ‚,Casa Ceauş” situat în Baia Sprie, str. Săsar, nr.3, judeţul Maramureş înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015: MM-II-m-B-04511, cu o suprafaţă construită la sol de 171,00 mp, cu regim de înălţime P+1 şi 540 mp teren intravilan, conform C.F. nr.52236 Baia Sprie (nr. CF vechi 841), nr. topo 1472, 1471/2/2 - Baia Sprie, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Primăriei Oraşului Baia Sprie;
  • Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş;
  • D-nei Sandu Valeria-Maria, str. Cuprului, nr. 3, ap.7, Baia Mare, jud. Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 308