Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 302 din 18.12.2018

570
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de credit de investiții și a Contractelor de ipotecă de către Județul Maramureș cu C.E.C. Bank S.A. pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Raportul comun al Direcției Tehnice şi Investiţii şi al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile art. 61, 62 şi 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Luând în considerare Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş:
  • nr.114/2018 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean;
  • nr. 208/2018 pentru aprobarea defalcării pe obiective de investiţii a valorii creditului bancar aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 144/ 2018;
  • nr. 228/2018 privind stabilirea unor mǎsuri în vederea contractǎrii finanțǎrii rambursabile interne pentru realizarea unor lucrǎri de investiții de interes județean.
          În baza prevederilor Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr.468/14.09.2018 privind aprobarea Normelor procedurale interne în vederea contractǎrii unei finanțări rambursabile interne exceptate de la prevederile legii nr.98/2016, privind achizițiile publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Contractului de credit de investiții și a Contractelor de ipotecă de către Județul Maramureș cu C.E.C. Bank S.A., instituție bancară declarată câștigătoare în urma finalizării rundelor de negocieri privind costurile termenii și condițiile de finanțare în vederea obținerii unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean, după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (C.A.I.L.).
          Art.2. Se aprobă conținutul Proiectului de Contract de credit de investiții și a Proiectelor de Contracte de ipotecă, ce vor fi încheiate între Județul Maramureș și C.E.C. Bank S.A., conform anexei la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.
          Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş pentru obținerea autorizării finanțării rambursabile interne și a autorizării tragerilor de către C.A.I.L precum și pentru semnarea Contractului de credit de investiții și a Contractelor de ipotecă după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (C.A.I.L.).
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 302