Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 301 din 18.12.2018

545
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 2879/1518/12.12.2018 a Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
          În baza prevederilor art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului local al judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017, a sumei de 14.410,14 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • DirecţIei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi 5 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 301