Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 3 din 23.02.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Serviciului Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională cu nr.684 / 15.02.2006 precum şi propunerile şi avizul favorabil din cadrul comisiei de activităţi economico - financiare;
          În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
          În baza art. 104 litera e) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 476,70 mii lei , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 3