Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 294 din 19.12.2017

592
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi propunerea însuşită de Serviciul de specialitate şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 291/2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2017;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.56/04.04.2017 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017;
          În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 359,87 mii lei pentru diferite acţiuni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr.294