Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 292 din 07.12.2018

580
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Luând în considerare Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş nr. 267 /27.11.2018 privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2018, nr. 287/ 07.12.2018 privind încheierea unui Acord de cooperare cu Asociaţia Club Sportiv Academia de Înot Baia Mare pentru realizarea în comun a concursului de înot „Moş Crăciun” – ediţia a IV-a şi nr. 288/ 07.12.2018 privind încheierea unui Acord de cooperare cu Clubul Copiilor Sighetu Marmaţiei în vederea realizării în comun a proiectului „Cum e datina străbună” - Festival de datini şi obiceiuri de iarnă;
          În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureş a sumei de 470 mii lei pentru finanţarea diferitelor acţiuni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 7 decembrie 2018. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 7 decembrie 2018
Nr. 292