Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 260 din 22.12.2016

782
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Revistei de cultură „Nord Literar” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 382/ 20 octombrie 2016 a Revistei de cultură „Nord Literar” Baia Mare, avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 35/2003 privind înfiinţarea Revistei de cultură „Nord Literar” Baia Mare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Revistei de cultură „Nord Literar” Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean nr. 50/2013.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Revistei de cultură „Nord Literar” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2016. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 22 decembrie 2016
Nr. 260