Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 256 din 15.12.2016

793
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi adresa nr. 2916/2016 a S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş S.A.” şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Văzând Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 137/ 2016 privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S. C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă un mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. pentru: - numirea auditorului statutar în condiţiile prevăzute de art. 47 şi 48 din O.U.G. nr. 101/2001 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi modificarea listei de investiţii.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 15 decembrie 2016. Au fost prezenţi 27 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 15 decembrie 2016
Nr. 256