Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 255 din 15.12.2016

1104
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 29 din 9 martie 2016 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 şi modificarea Ghidului solicitantului în domeniul „cultură”, precum şi ale Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), art. 11, alin. (3) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, modificată şi completată prin O.G. nr. 2/ 2008 şi ale Legii nr. 199/ 2008 pentru aprobarea O.G. nr. 2/ 2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 51/ 1998;
          În temeiul art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 56/ 2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş pe anul 2016, se completează cu suma de 50.000 lei la poziţia 11. Festivalul datinilor şi al obiceiurilor de iarnă „Marmaţia” care se va desfăşura in Municipiul Sighetu Marmaţiei în perioada 27-28 decembrie 2016.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciul Relaţii publice şi promovarea judeţului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa extraordinară din 15 decembrie 2016. Au fost prezenţi 27 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 15 decembrie 2016
Nr. 255