Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 254 din 15.12.2016

712
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al regiei şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          În temeiul art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional” Baia Mare conform anexei, astfel:

Indicatori BVC RECTIFICAT 2016
mii lei
Venituri totale, din care:
   - venituri din exploatare
   - venituri financiare
5375,00
5368,00
7,00
Cheltuieli totale 5375,00
Cheltuieli privind investiţiile din transferuri, din care:
   - dotări specifice aviaţiei
2469,00
721,00
Cheltuieli privind investiţiile din surse proprii 50,00

          În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, RA. Aeroportul Internaţional Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau in extras:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară din 15 decembrie 2016. Au fost prezenţi 27 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 15 decembrie 2016
Nr. 254