Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 251 din 25.10.2018

599
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Văzând Adresa nr. 38788/ 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş prin care se solicită înlocuirea în componenţa comisiei a doamnei Lazăr Mihaela Lenuţa, asistent social cu doamna Todoreanu Agneta;
          Luând în considerare prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51 și 73/2018;
          În conformitate cu dispozițiile art. 85, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
          Ţinând cont de prevederile art. 9 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/ 2008 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap prin înlocuirea doamnei Lazăr Mihaela Lenuţa, asistent social, cu doamna Todoreanu Agneta – asistent social.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Persoanelor nominalizate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 27 voturi „pentru” şi patru neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 251