Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 250 din 25.10.2018

560
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Maramureș în comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii în educație la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus și la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcției juridice și administrație publică, Adresele nr. 1450/ 2018 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus și nr. 943/ 2018 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În baza prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educație, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează domnul Coman Ioan Radu, consilier județean, pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii în educație la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus.
          Art.2. Se desemnează domnul Orza Doru, consilier județean, pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii în educație la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice și Administraţie Publică;
  • Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
  • Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
  • Consilierilor județeni desemnați.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 28 voturi „pentru” şi trei neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 250