Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 250 din 09.12.2016

1224
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală; Văzând prevederile H.G. nr. 583/2016 de adoptare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se adoptă Declaraţia de aderare la valorile, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 9 decembrie 2016. Au fost prezenţi 24 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 9 decembrie 2016
Nr. 250