Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 244 din 24.12.2015

990
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2015

          Având în vedere Expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu;
          Luând în considerare solicitarea Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
          În temeiul prevederilor a art.46 alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; a art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Instituţiilor interesate.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa de îndată din 24 decembrie 2015. Au fost prezenţi 24 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREȘEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 24 decembrie 2015
Nr. 244