Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 242 din 25.10.2018

592
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.46/2018 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele Direcţiei juridice şi administraţie publică, Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș:
  • nr. 46/02.03.2018 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;
  • nr. 203/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului pe anul 2018;

          Văzând dispozițiile art. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată şi ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea art.1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean nr.46/2018 în sensul suplimentării cu 100 mii lei a sumei repartizate din bugetul judeţului Maramureş pe anul 2018 pentru sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 242