Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 241 din 25.10.2018

571
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri de susținere a sportului de performanță

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică, Raportul Direcției Economice și Patrimoniu, Adresa Clubului Sportiv Municipal Baia Mare nr. 1404/2018 înregistrată la Consiliul județean Maramureș sub nr. 9556/2018, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând dispozițiile Hotărârile Consiliului județean Maramureș:
  • nr. 22/2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018;
  • nr. 43/2018 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul județului Maramureș pe anul 2018, pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului;
  • nr. 44/2018 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2018;
  • nr. 203/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018;
  • nr. 62/2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare - echipa de rugby.

          Ținând cont de prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (5), lit. a) pct. 6 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea art.1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean nr.43/2018 în sensul suplimentării cu 300 mii lei a sumei repartizate din bugetul judeţului Maramureş pe anul 2018, pentru măsuri de susținere a sportului de performanţă.
          Art.2. Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează suma alocată prin Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr. 62/2018 structurii sportive de performanţă de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare - echipa de rugby.
          Art.3. Suma prevăzută la art. 2 va face obiectul unui act adițional la contractual de finanțare nr. 3700 din 23.04.2018 încheiat pentru finanțarea programelor structurilor sportive de performanță de prim eșalon.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Clubului Sportiv Municipal Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 241