Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 240 din 29.10.2019

95
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul judeţului, pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon – Clubul Sportiv „Știința” Baia Mare – echipa de volei masculin CS Știința Explorări Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și Administraţie Publică;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice și Patrimoniu;
 • Adresa Clubului Sportiv „Știința” Baia Mare, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 12611/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Maramureş:
 • nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019;
 • nr. 88/2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general în domeniul sportului;
 • nr. 113/2019 privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2019;
          Ținând cont de dispoziţiile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă suplimentarea cu 76 mii lei a sumei alocate pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon - Clubul Sportiv „Ştiinţa” Baia Mare – echipa de volei masculin CS Știința Explorări Baia Mare.
          Art.2. Obiectivele și structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor se modifică în mod corespunzător.
          Art.3. Acordarea efectivă a finanţării precum și efectuarea și decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere financiară a activităților sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/2018, completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 197/2018.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Clubului Sportiv „Știinţa” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 240
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.