Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 238 din 16.12.2015

898
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii la Biblioteca județeană „Petre Dulfu”Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul de specialitate nr.443/2015 al Compartimentului resurse umane, Adresa nr. 941/2015 a Bibliotecii județene „Petre Dulfu” prin care se propune modificarea statului de funcţii prin transformarea unor funcții contractuale de execuție ca urmare promovării în grad profesional şi avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ cultură culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru Biblioteca județeană „Petre Dulfu”, pentru anul 2015 prin transformarea unor funcții contractuale de execuție, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
  • 4 posturi de bibliotecar II (S) în bibliotecar I (S);
  • 1 post de bibliotecar I (SSD) în bibliotecar I (S);
  • 1 post de inginer sistem I (S) în inginer sistem I A (S);
  • 1 post de economist II (S) în economist I (S);
  • 5 posturi de bibliotecar I (S ) în bibliotecar I A (S);
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Compartimentului resurse umane;
  • Bibliotecii județene „Petre Dulfu” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoș - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 238