Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 237 din 29.10.2019

81
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.187/ 2019 privind alocarea unor sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică;  avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 187/29 august 2019 privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale, Orașului Ulmeni i s-a alocat finanțare pentru organizarea programului cultural „Festivalul Județean de Muzică Populară Emil Gavriș”, care era propus a se desfășura în data de 26 – 27 octombrie 2019;
          Ținând cont de Adresa Orașului Ulmeni nr. 7059/ 18.10.2019 prin care se solicită acordul pentru modificarea datei de organizare a programului cultural „Festivalul Județean de Muzică Populară Emil Gavriș”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f) şi alin. (7), lit. a), ale art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 187/ 2019, rândul 5, coloana 4, in sensul că evenimentul cultural „Festivalul Județean de Muzică Populară Emil Gavriș” se va desfășura în data de 3 noiembrie 2019.
          Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Orașului Ulmeni.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 237
Baia Mare, 29 octombrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.