Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 234 din 25.10.2018

742
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind înființarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș, în subordinea Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul şi Nota de fundamentare ale Biroului resurse umane precum şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
  • art. 91 alin. (2) lit. b) și ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 2 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, actualizată;
  • art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată;
  • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureş, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului județean Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46.
          Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcţii pentru Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, cuprinse în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș cuprinsă în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Maramures pentru numirea temporară a șefului Serviciului până la ocuparea postului prin concurs.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș;
  • Biroului Resurse Umane.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 234